Tỷ giá ngân hàng công thương – Viettinbank mới nhất xem ngay

Tỷ giá ngân hàng công thương

Ngày thành lập: 

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam được thành lập vào ngày 26/3/1988, trên cơ sở tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Nghị định số 53/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

Niêm yết:

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) chấp thuận niêm yết từ ngày 16/7/2009.

  • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  • Mã cổ phiếu: CTG
  • Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
  • Tổng số cổ phần: 3.723.404.556 cổ phiếu (tại thời điểm 31/12/2017)

29 năm xây dựng và phát triển:

Giai đoạn I: 1988 – 2000

Xây dựng và chuyển đổi từ ngân hàng một cấp thành ngân hàng hai cấp, đưa Ngân hàng Công Thương Việt Nam đi vào hoạt động.

Giai đoạn II: 2001 – 2008

Thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu Ngân hàng Công Thương về xử lý nợ, mô hình tổ chức, cơ chế chính sách và hoạt động kinh doanh.

Giai đoạn III: Từ 2009 đến nay

Thực hiện thành công cổ phần hóa, đổi mới mạnh mẽ, hiện đại hóa, chuẩn hóa các mặt hoạt động ngân hàng. Chuyển đổi mô hình tổ chức, quản trị điều hành theo thông lệ quốc tế.