Tư duy biện chứng, phép biện chứng tư duy là gì?

Tư duy biện chứng là một hệ thống các nguyên tắc có quan hệ với nhau điều phối hoạt động của chủ thể tư duy trong việc nhận thức và cải tạo thực tiễn thế giới. Về nguồn gốc, tư duy biện chứng được xây dựng từ những nội dung cơ bản của phép biện chứng tư duy, trước hết là từ nội dung các nguyên lý, quy luật cơ bản.

Phép biện chứng tư duy: là hệ thống tư tưởng, phản ánh những mối liên hệ cơ bản và phổ quát các nguyên lý, quy luật biện chứng, chi phối những hình thức tư duy biện chứng. Về nguồn gốc, phép biện chứng tư duy chính là sự phản ánh của phép biện chứng khách quan vào trong bộ óc con người.

Tư duy biện chứng và phép biện chứng tư duy có mối quan hệ như thế nào?

Tư duy biện chứng là công cụ nhận thực hiệu quả, được xây dựng theo nội dung của phép biện chứng tư duy nói riêng và phép biện chứng duy vật nói chung. Được chủ thể sử dụng để nắm bắt bản chất của sự vật trong quá trình vận động, phát triển của chính nó.

Phép biện chứng tư duy lại có nhiệm vụ giải thích những gì xảy ra trong quá trình tư duy nhận thức, đồng thời vạch ra những mối liên hệ phổ biến giữa các tiến trình tư duy và diễn đạt điều đó bằng hệ thống các phạm trù của phép biện chứng duy vật.

Chức năng của phép biện chứng tư duy là giải thích, chỉ ra quy luật mà tư duy biện chứng tuân theo, các hình thức, tư duy biện chứng dựa vào.

Tư duy biện chứng thực hiện chức năng điều tiết, chỉ ra chủ thể tư duy phải xử lý như thế nào, thực hiện thao tác gì để đạt được bản chất. Thấu hiểu bản thân của sự vật trong sự vận động và phát triển của nó.

Không nên đồng nhất phép biện chứng của tư duy với tư duy biện chứng dù cả 2 đều phản ánh tư duy lý luận hiện đại. Trong tư duy lý luận khoa học không nên chỉ chú trọng tới các nguyên tắc chi phối tư duy mà cần làm rõ các quy luật, hình thức thể hiện của nó.

Tư duy biện chứng, phép biện chứng tư duy là gì?

Vai trò của tư duy biện chứng đối với sinh viên

Tư duy biện chứng giúp sinh viên khắc phục lối tư duy siêu hình, phiến diện…để có thể xem xét đối tượng một cách đúng đắn, toàn diện. Khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ và thái độ định kiến với cái mới. Tránh sự phỏng đoán thiếu cơ sở khoa học và nguy cơ rơi vào ảo tưởng.

Giúp sinh viên nhìn nhận đối tượng khách quan hơn, khoa học hơn để việc học tập, nghiên cứu các môn khoa học hiệu quả hơn. Đồng thời, sinh viên có khả năng gắn kết lý luận với thực tiễn.

Tham khảo tư duy trong kinh doanh hiệu quả

Tư duy người thành công là gì? 4 nguyên tắc cơ bản cần biết

Tại sao cần phải có tư duy phê phán?

Tư duy ngược là gì? mục đích rèn luyện tư duy ngược cho trẻ