Giao dịch thương mại quốc tế là gì ?

Giao dịch thương mại quốc tế là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ ( hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình) giữa các quốc gia, tuân theo nguyên tắt trao đồi ngang nhằm đưa lại lợi ích cho các bên.

Với đa số các nước, nó tương đương với một tỷ lệ lớn trong GDP. Mặc dù thương mại quốc tế đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử loài người song tầm quan trọng KT-CT-XH mới được để ý đến một cách chi tiết trong thời gian mới đây.

Thương mại quốc tế phát triển mạnh cùng với sự phát triển của công nghiệp hóa, giao thông vận tải, toàn cầu hóa, công ty đa quốc gia và xu hương thuê nhân lực bên ngoài.

Thương mại quốc tế với tư cách là một môn khoa học cũng là một nhành của kinh tến học. Thương mại quốc tế hợp cùng tài chính quốc tế tạo thành ngành kinh tế học quốc tế.

Giao dich thương mại quốc tế và chức năng của hoạt động giao dịch thương mại quốc tế 

Là một khâu của quá trình tái sản xuất xã hội, thương mại quốc tế có các chức năng sau :

  • Tạo vốn cho quá trình mở rộng đầu tư trong nước.
  • Chuyển hóa giá trị sử dụng làm thay đổi cơ cấu vật chất của tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân được sản xuất trong nước và thích ứng chúng với nhu cầu của tiêu dùng và tích lũy.
  • Góp phần naanang cao hiệu quả của nền kinh tế bằng việc tạo môi trường thuận lợi hco sản xuất, kinh doanh.

Là một  lĩnh vực kinh tế đảm nhận khâu lưu thông hàng hóa giữa trong với nước ngoài. Việc định hình được giao dịch thương mại quốc tế là gì góp phần to lớn trong việc phát triển nền kinh tế đất nước.

Giao dịch thương mại quốc tế là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ ( hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình) giữa các quốc gia, tuân theo nguyên tắt trao đồi ngang nhằm đưa lại lợi ích cho các bên.

Giao dịch thương mại quốc tế và các rào cản.

Hiện nay, có rất nhiều cong cụ làm rào cản các hoạt động ngoại thương, nhưng chủ yếu lại có hai nhóm chính là thuế quan và phi thuế quan.

Hàng rào thuế quan đánh vào hàng mậu dịch, phi mậu dịch khi hàng hóa đi qua khu vực hải quan của một nước. Hiện nay khi hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng thì các quốc gia tìm cách giảm dần và tiến tới xóa bỏ hàng rào thuế quan.

Hàng rào phi thuế quan là những biện pháp phi thuế quan để cản trở thương mại mà không có cơ sở pháp lý, khoa học hoặc bình đằng. Áp dụng đối với hàng nhập khẩu hình thức của hàng rào phi thuế quan rất đa dạng, gồm : các rào cản kỹ thuật, biện pháp hạn chế định lượng, biện pháp tương đương thuế quan, …

Ngày nay khi việc nắm bắt giao dịch thương mại quốc tế ngày càng được nâng cao thì xu hướng tăng thêm rào cản đang có dấu hiệu giảm dần.