Luật có bắt buộc bảo hiểm du lịch hay không?

Ở luật bảo hiểm năm 2005 (cũ) không bắt buộc bảo hiểm du lịch nhưng với luật du lịch 2017 thì có những quy định về vấn đề này.

Luật có bắt buộc bảo hiểm du lịch hay không?

Tại Luật du lịch số 092017QH14 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 có những thay đổi về liên quan đến bảo hiểm du lịch. Vụ thể, tại chương V, Mục 1, Điều 37 có quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành như sau: “Các doanh nghiệp lữ hành phải có trách nhiệm mua bảo hiểm cho khách du lịch trong thời gian thực hiện chương trình du lịch, trừ trường hợp khách du lịch đã có bảo hiểm cho toàn bộ chương trình du lịch”.

Luật du lịch mới dành cho ai?

Quy định của Luật du lịch mới được áp dụng cho 3 đối tượng là:

  • Khách du lịch nội địa;
  • Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam;
  • Khách du lịch ra nước ngoài.

Với quy định của Luật du lịch mới thì 3 loại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, gồm có:

  • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;
  • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam;
  • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch ra nước ngoài.

Có thể nói, với những điều chỉnh, đổi mới trong Luật du lịch, bảo hiểm du lịch đã được xuất hiện như giải pháp bảo vệ khách du lịch hiệu quả hơn.